Agenda

Agenda

 

Webinar Veilig online met een LVB

Datum:02 november, 2021
Locatie:Logacom online
Website:https://webinar.logacom.nl/veilig-online-met-een-lvb
Beschrijving:

Het versterken van mediawijsheid in onderwijs en zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Ben ik in beeld?

Een actueel maatschappelijk vraagstuk is hoe jeugdigen met een lvb veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van (social) media. Jeugdigen met een lvb hebben door een minder sterk ontwikkeld taalbegrip en normbesef en een beperkte impulscontrole meer dan jongeren zonder lvb moeite met het beperken van beeldschermgebruik, het gebruiken van applicaties en het communiceren online (media-etiquette, berichten interpreteren, teksten en symbolen begrijpen).

Als gevolg daarvan zijn jeugdigen met een lvb vaker betrokken bij aan mediagebruik gerelateerde (online) incidenten zoals sexting (seksfilmpjesbeelden delen), cyberpesten, manipulatie, oplichting (bv. phishing) en grooming (misbruik). Het niet vanzelfsprekend kunnen meedoen in de digitale samenleving en het opdoen van negatieve ervaringen tijdens en door mediagebruik kunnen leiden tot psychische druk, angst en (sociale en digitale ) uitsluiting.

Naast de genoemde factoren die online meedoen moeilijk maken, mist in veel organisaties beleid voor het (leren) omgaan met media, zijn beroepskrachten vaak minder mediavaardig dan de jeugdigen die zij begeleiden en is er behoefte aan tools voor het versterken van mediawijsheid bij de doelgroep. Bestaande tools (games, video’s, apps, lessen) zijn vaak ontwikkeld voor jeugdigen zonder lvb en zetten in op een te hoog denkniveau en/of sluiten niet aan bij de belevingswereld.

Het lectoraat Jeugd & Media van Hogeschool Windesheim streeft naar een digitaal inclusieve samenleving waarin álle jeugdigen gezond, veilig en kansrijk gebruik maken van beeldschermmedia. Via meerdere behoefte verkennende onderzoeken heeft het lectoraat de huidige stand van zaken rond (problematisch) mediagebruik door de doelgroep in onderwijs en jeugdzorg opgemaakt alsook de ondersteuningsbehoeften van beroepskrachten die hen daarbij ondersteunen.
Svenja Büttner werkt ze als senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugd & Media en geeft dit webinar over Media en Jeugd met een LVB in onderwijs en jeugdzorg.

Programma

14:15 Inloop Meeting room
14:25 Intro door host van Logacom
Korte toelichting met belangrijkste huishoudelijke mededelingen over Zoom.
Introductie Svenja Büttner
14:30 Ben ik in beeld?
Presentatie van inzichten uit onderzoek Jeugd & Media in het (v)so
15:00 College mediawijsheid en media opvoedingsvaardigheden
Bespreking van o.a. het mediawijsheidcompetentiemodel, diverse mediaopvoedstrategieën en de mediadiamant.
15:30 Pauze
15:45 Aan de slag, deel I
Aan de hand van actuele casussen uit de eigen werksetting ga je in subgroepen aan de slag met het thema mediawijsheid. Je gaat samen de inzichten en handreikingen omzetten in praktisch handelen.
16:15 Plenaire nabespreking
Uitwisseling van handelingsinzichten- en ideeën ter uitbreiding van je professioneel handelingsrepertoire.
16:30 Pauze
16:45 Aan de slag, deel I
Aan de hand van prikkelende vragen worden ideeën verzameld voor (nieuwe) manieren waarop de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg kan worden versterkt zodat beroepskrachten beter in staat zijn om jeugdigen met een lvb te kunnen ondersteunen bij het benutten van de kansen van (sociale) media.
17:15 Plenaire nabespreking
Uitwisseling suggesties voor versterking onderwijs en jeugdzorg.
17:30 Einde

Accreditatie


Voor dit webinar wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

  • Registerplein
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO 

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Professionals die (als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper) zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen een door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie, hiervoor wordt niet apart accreditatie aangevraagd bij SKJ. Ga voor meer informatie via deze link naar de website van SKJ


Ga voor meer informatie over de spreker, het programma en accreditatie naar www.webinar.logacom.nl 
Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy