Zo ziet de zorgverzekering eruit in 2023Er gaat vanaf volgend jaar weer het een en ander veranderen aan de zorgverzekering en veel mensen zullen hier de gevolgen van zien. We gaan onder andere meer betalen voor onze basisverzekering. Maar dat is niet het enige dat verandert. In dit artikel vertellen we je hoe je zorgverzekering er in 2023 uitziet.
Loopbaan op basis van platformen

Binnen de digitale transformatie wordt ervan uitgegaan dat alle functieprofielen zullen gaan veranderen. De mate waarin onze huidige functie wordt beïnvloed hangt ervan af hoeveel activiteiten door AI (Artificiële Intelligentie) kunnen worden geleerd en daardoor geautomatiseerd. In deze fase is het de kunst hoe AI  je binnen je eigen werk kan ondersteunen (augmented reality). Om met AI te kunnen werken is inzicht nodig is de basale regels van de logica en het in beeld kunnen brengen van ambiguïteit die die logica in de weg zit.

 

Voorkom uitval van werknemers en maak werk van amplitie

Medewerkers vielen bij bosjes neer en de werksfeer was ongezond. Het ongekende succes van De Wereld Draait Door had een keerzijde. Dat maakte de Volkskrant afgelopen zaterdag bekend. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers niet ziek uitvallen en met plezier naar het werk gaan? Werken aan amplitie. De toepassing van positieve organisatiepsychologie geeft hier antwoord op.

Het belang van ‘leegte’Het is opvallend dat rust en leegte geen enthousiasme oproepen, maar eerder een signaal zijn dat we niet verbonden zijn met de dynamiek van de maatschappij. De piramide van Maslow dwingt steeds meer de vraag ‘en nu?’ op:
Een stap verder in professionele zeggenschap (in de zorg)

Op 1 november is in de Eerste Kamer de wet 'zeggenschap in de zorg' aangenomen (formeel past de wet artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan. De wet is gericht op het borgen van meer professionele zeggenschap van zorgprofessionals waaronder verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De wet is daarbij niet bepalend voor de inrichting van zeggenschap.

De impact van algoritmen op werving en selectieEen algoritme is een stap-voor-stap procedure voor het oplossen van een probleem of het bereiken van een bepaald doel door een computer. Algoritmen worden steeds vaker ingezet om beslissingen te nemen die vroeger door een mens werden gemaakt. Dat wordt vaak gedaan vanuit het idee dat technologie eerlijker of neutraler is dan mensen. Maar technologie wordt gemaakt door mensen met bepaalde ideeën en waarden, in een bepaalde tijd en met een bepaald doel.
Hoe werkt Blockchain?Op dit moment wordt een onderscheid gemaakt tussen cloud computing (goedkope opslagcapaciteit), artificiële intelligentie (AI), big data, Internet of Things (IoT) en robotica en blockchain. Deze bestanddelen zullen steeds meer samengaan (convergentie). Door goedkope opslagcapaciteit is er steeds meer ruimte voor big data die weer AI stimuleert. AI leidt weer tot nieuwe data en nieuwe toepassingsmogelijkheden (IoT). Blockchain maakt het gemakkelijker om decentrale modellen te ontwikkelen die innovatie versnellen.
Podcastserie | Verbinden en vertrouwen in de zorg. Hoe doe je dat?

Als vervolg op het boek Op je blauwe ogen. Verbinden en Vertrouwen in de zorg is er nu de podcast Op je blauwe ogen. Zorgprofessionals uit diverse werkvelden spreken over het thema verbinden en vertrouwen en geven antwoord op de volgende vraag: Verbinden en vertrouwen in de zorg, hoe doe je dat? Een podcastaflevering duurt circa 30 minuten.

Randvoorwaarden voor digitalisering in de zorgDe gezondheidszorg kenmerkt zich door een aantal grote uitdagingen. De combinatie van een toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat we de zorg anders en innovatiever moeten organiseren met elkaar.
Steeds meer a(n)ios dreigen uit te vallen, 24% kampt met burn-out klachtenDJS roept op tot nadenken over hoe we de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren en de werkdruk kunnen verlagen voor de bevlogen jonge dokters. Hierbij moet de aandacht liggen op een goede werk-privé balans en preventie van burn-out en uitval. Het is de uitkomst van een onderzoek dat door ruim 1500 jonge artsen is gevoed.
Nu echt stoppen met snacken | Leer je lekkere trek te weerstaanNu écht stoppen met snacken!? Drie op de vier volwassen Nederlanders wil dit, maar de meesten lukt het niet de ‘craving’ te weerstaan. Wilskracht legt het op den duur altijd af tegen de sterke innerlijke drijfveer om toch die reep chocola karamel-zeezout, dat ijsje of die chips te eten.
Pre-order 'De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!'Guus van Montfort komt binnenkort met een nieuw boek "De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!" Het boek komt in november, maar bestel nu alvast met de lage introductieprijs.

Vijf gezinsprofielen over intieme terreurUit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut komen 5 gezinsprofielen naar voren. Mr. dr. Katinka Lünnemann licht toe wat de overlap is tussen de profielen met speciale aandacht voor intieme terreur.
An apple a day keeps the doctor awayDe digitale grootmacht Apple zet al een tijd in op gezondheidsmonitoring en leefstijlaanpassing via allerlei programma's en apps, de iphone en de smartwatch. Het gaat nu in een hoog tempo en het einde van de mogelijkheden is voorlopig nog niet in het zicht.
Intieme terreur - Huiselijk geweldIntieme terreur (dwingende controle) is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van psychisch partnergeweld. Het geweld gaat gewoonlijk door ook na de (uiteindelijke) scheiding in de vorm van bijvoorbeeld stalking en bedreigingen. Maar ook wordt het rechtssysteem gebruikt om de andere ouder in een kwaad daglicht te stellen, door leugens en intimidatie en het manipuleren van professionals.
Werkboek moreel traumaVeel mensen kennen het begrip ‘trauma’: de psychische last die je kunt voelen wanneer je schokkende of ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt. Minder mensen kennen het begrip ‘moreel trauma’, want dat is relatief nieuw. Moreel trauma gaat over de last die je kunt ervaren wanneer je betrokken bent geweest bij gebeurtenissen waarbij morele grenzen zijn overschreden en die ernstige schade hebben toegebracht aan jou of aan anderen.
Waardegedreven zorg: zorg voor heldere visie en een duidelijke implementatieDigitale dienstverlening
De eisen die gesteld worden aan de zorg zullen steeds meer gaan toenemen. Anderzijds willen patiënten eigenaarschap over persoonsgegevens en -data. Patiënten hebben toegang tot een breed aanbod aan medische informatie op internet en zijn ze gewend geraakt aan digitale diensten. Aan zorginstellingen de uitdaging om te voldoen aan deze verwachtingen op het gebied van digitale dienstverlening. Een data gedreven aanpak biedt oplossingen. De zorg maakt zijn eigen digitale transformatie door. Het gaat erom sociale en technologische innovatie te verbinden Het succes van digitale transformatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke aspecten Digitale transformatie in de zorg gaat over een fundamentele verandering in de organisatie.
De zorg arbeidsmarkt als ‘wicked problem’

Geen duidelijke interventies

Wicked problems zijn taaie vraagstukken, die moeilijk oplosbaar zijn. De vraagstukken laten zich slecht structureren en beheersen. Niemand weet precies welke interventies effectief zijn. Complexiteit kan daarom niet (eenvoudig) gereduceerd worden maar wordt hanteerbaar gemaakt. Kijk wat wel of niet werkt en pas daar weer vervolgactiviteiten op aan.
Wat is effectief interveniëren?

Zien van veranderingen
Hoe kijk je naar een veranderingsproces? Er spelen drie vragen: wordt de situatie begrepen; zijn er woorden en concepten om betekenis te geven aan dat begrip; is het mogelijk een uitvoerbare interventie te ontwerpen. Bij snelle veranderingen gaat het er om dat organisaties in staat zijn om interne en externe competenties te integreren, te ontwikkelen en te herordenen.

Dilemma’s bij de woonopgave voor ouderenhuisvesting

Het aantal ouderen neemt toe tot 2050, daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. Door de vergrijzing zijn er over twintig jaar naar schatting 1,6 miljoen 80+’ers, dat is twee keer zoveel als op dit moment. De veranderende samenstelling van de bevolking draagt zorg voor een veranderende woonopgave.

De ‘nieuwe’ ouderenzorg: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan

Diversificatie

Het ministerie van VWS heeft in juli 2022 een visie op de toekomstige ouderenzorg uitgewerkt. Geconstateerd wordt dat zowel de voorkeuren van ouderen veranderen als de omstandigheden. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en ouderen in Nederland zijn een steeds meer diverse groep. Ouderen verschillen in hun mogelijkheden om hun leven zelf goed vorm te geven, hun netwerk, hun vaardigheden om gebruik te maken van digitale toepassingen en hun financiële mogelijkheden.

Platformtechnologie binnen zorg en wonenMet het ouder worden groeit de behoefte aan ondersteuning. Gegeven de uniciteit van ouderen en daarmee de diversiteit in de vraag ligt de uitdaging in het vormgeven van zorg en ondersteuning op een manier dat een continuüm geboden kan worden van individueel in de eigen woning tot aan het verpleeghuis/hospice.
Ontwikkelingen in zorgvastgoed; woonmarkt onder drukIn Nederland is op dit moment een tekort van ongeveer 300.000 woningen. Een belangrijke oorzaak is de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, vooral door het aantal 65-plussers. Deze groep verdubbelt naar verwachting van ruim 0,9 miljoen (2018) naar 1,8 miljoen (2060). De knellende woningmarkt beperkt veel mensen in hun woonbehoefte.
Wanneer functioneren teams?Binnen de context van leiderschap is op dit moment wendbaar leiderschap nodig om teams te kunnen laten functioneren: vertrouw op anderen voor het nemen van de juiste keuzes; ondersteun en bepaal samen en coach; accepteer fouten voor nieuwe initiatieven; vind het evenwicht tussen vasthouden en loslaten; creëer vertrouwen waarmee veranderingen met durf en trots aangepakt worden; verwelkom feedback, leer van het succes van anderen; beschik over veerkracht, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid; omring je met mensen waar je energie van krijgt.
Omgaan met veranderingenWe moeten meer investeren in sociale technologieën zoals leren, leiden, besluiten en veranderen om technologische verandering enerzijds mogelijk te maken en anderzijds om gebruik te kunnen maken van de sociale ‘instrumenten’ die nieuwe technologieën mogelijk maken. Effectieve organisaties worden gekenmerkt door het vermogen zelforganisatie in te voeren. En dat kan alleen als je in staat bent systemisch te denken.
Beoordelen van nieuwe situaties

Doordat de maatschappij voortdurend in ontwikkeling is en, inherent daaraan, de versnelling van het ontwikkelen van vaardigheden exponentieel is, is het de vraag of we ons willen aansluiten bij de eisen die een vergaande digitale verbondenheid aan ons stelt. Ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, internet of things en platformtechnologie gaan zo snel dat er waarschijnlijk onvoldoende tijd beschikbaar is tot de volgende innovatieve oplossing die een andere strategie vereist.

Op woensdag 4 maart wordt dr. Gert Schout officieel geïnstalleerd als lector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) van de Hanzehogeschool Groningen.
NIEUW | De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

De zorg is het domein van de patiënten en de zorgprofessionals! De dynamiek in de zorg – zoals, innovatie, kwaliteitsontwikkeling en efficiency – ontstaat dan ook in de relatie tussen patiënt en zorgprofessional. Deze dynamiek wordt in zeer grote mate ondersteund en mede gestuurd door de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, die zorgprofessionals aanbieden aan hun patiënten.

Pijn en Emotie - inzicht in de rol van emoties bij het ontstaan en voortbestaan van pijnDat pijn en emotie gelinkt zijn aan elkaar staat duidelijk omschreven in definitie van de International Association on the Study of Pain. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ben je ook benieuwd naar de rol van emotie bij pijn, wat hierover bekend is en wie hier al mee werkt? We hopen op 12 oktober vanaf 17.30 de nieuwste kennis met je te mogen delen en je te verrassen met gelijk bruikbare informatie en inzichten!
Alle effectieve preventie interventies op één website

Wie investeert in preventie, wil dat het effect heeft. Op de website www.oogvoorpreventie.nu worden alle effectieve preventieve acties geordend gepresenteerd.

Blog optimaliseren zorglogistiek

In een vorige blog ben ik ingegaan op de problematiek van arbeidsmarkt schaarste in de zorg vanuit het perspectief van ‘wicked problems’. De noodzaak van transformatie heb ik daar uitgelegd. De zorgvraag stijgt, er is een tekort aan zorgprofessionals en zorgkosten stijgen. Zorg krijgt steeds meer te maken met de impact van de digitale transformatie.

Zet gedragsexperts eerder in voor een gezondere leefstijlCampagnes om mensen hun leefstijl te laten veranderen hebben vaak geen succes. Het is moeilijk om mensen gezonder te laten eten of meer te laten bewegen. Twaalf gedragswetenschappers roepen daarom in een position paper op om gedragsexpertise veel eerder in te zetten bij het ontwikkelen van nieuw beleid.
Werken in teams: issues en ontwikkelingenWaarom zijn teams zo interessant en waarom gebeurt er zoveel in en rondom teams? Wat maakt nou dat je je thuis en verbonden voelt in het ene team en juist losstaand van het andere team? En als er gedoe is in een team of het presteert niet zo goed, wat doe je dan, als leider, begeleider of als teamlid?
Een vertaalslag van kritische zorgethiek naar een gespreksmodel voor moreel beraad in zorgpraktijken.
Eind zomer 2020 kreeg zorgethica Tessa Smorenburg, werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), de vraag van het Bestuur Medische Staf om moreel beraad te begeleiden. Als bevriende zorgethici bogen wij ons vervolgens over de vraag: hoe pak je dat eigenlijk goed aan?
Traumazorg voor, tijdens en na de bevallingOp een gemiddelde dag worden er in Nederland 478 kinderen geboren. Niets uitzonderlijks aan. Lopendebandwerk zou je bijna kunnen zeggen. De risico’s van een bevalling zijn tegenwoordig een stuk minder groot dan vroeger. Toch overlijden er bijna tien vrouwen per jaar tijdens de bevalling en gemiddeld sterven 1.650 baby’s per jaar voor, tijdens of vlak na de geboorte (CBS, 2015), ten opzichte van 185.000 springlevende exemplaren.
Voice Dialogue is een methode om mensen te begeleiden bij en inzicht te geven in de rol van hun subpersoonlijkheden in hun leven en dagelijks functioneren. Deze methode wordt vooral door coaches toegepast. Ook in de GGZ-praktijk is het echter een waardevolle aanvulling op andere methodieken en tevens zeer geschikt om met cliënten, zonder een diagnose te stellen, in kaart te brengen hoe zij functioneren en hoe zij dit eventueel ook anders kunnen doen. Deze methode biedt bijv. handvatten bij burn-out, verslaving, stemmen horen, SOLK, depressie, trauma, etc.
Kind en traumaWanneer kinderen getuige zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling en verwaarlozing, pesten, seksueel geweld, (straat)criminaliteit of dood en verlies, dan hebben deze gebeurtenissen een grote impact op de kwaliteit van hun leven. Signalering en behandeling zijn van groot belang om deze enorme impact te voorkomen of in ieder geval te beperken.
NIEUW | Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

Hoe ga je om met onverwachte ontwikkelingen als gevolg van de digitale transformatie? Digitale transformatie is een verzamelwoord voor ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie. Die ontwikkelingen convergeren waardoor de snelheid van veranderingen toeneemt. "In Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties gaan we in op de ontwerpeisen die de digitale transformatie vraagt en welke veranderkundige interventies noodzakelijk zijn of ontwikkeld moeten worden", vertellen de auteurs, Arjen Jeninga en Harry Woldendorp.

NIEUW | Onze kinderen zijn anders. Liefde en chaos in een bijzonder gezinWat als het noodlot toeslaat? Christel, een optimistische stralende vrouw met een enorme levenskracht, vertelt in dit aangrijpende en ontroerende boek over haar uitzonderlijke gezin. De jongste drie van haar vier kinderen zijn verstandelijk beperkt en autistisch. Hierdoor ontstaat een chaotische en onzekere situatie. Uiteindelijk blijken zij het zeldzame syndroom van Cohen te hebben.
NIEUW | Zie je Big Picture. Transformeer succesvol!

Zie je Big Picture geeft jou als leider of professional inzichten en tools in handen. Daarmee kun je zelf de regie nemen voor succesvolle transformaties. Belangrijk is dat je hierbij jezelf blijft en ook mee beweegt in jouw context die voortdurend verandert. 

Nieuw | Quo Vadis? Richting vinden als je je verloren voelt

Geschreven in een tijd van wereldwijde pandemie, waarin we gedwongen zijn om eeuwenoude existentiële vragen onder ogen te zien: Waarom zijn we hier? Quo Vadis? Het thema is buitengewoon relevant voor leiders, managers en iedereen die betekenis en authenticiteit in zijn werk en leven wil brengen.

Manfred Kets de Vries betoogt dat we deze fundamentele en verontrustende vragen aan de orde moeten stellen als we volledig en zinvol willen leven. 

Nieuw | Vitaal door kunst. Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijnVitaal door kunst biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie en mensen met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.
Nieuw | Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werkHet hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren. Als professional heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten?
Nieuw | Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19De ouderenzorg staat voor een noodzakelijke transformatie. De kosten zullen steeds meer gaan stijgen en de inzet van zorgprofessionals wordt steeds problematiseren. In 2022 wordt een tekort verwacht van 70.000 zorgprofessionals en in 2023 een tekort van 100.000/125.000 zorgprofessionals. Dat tekort zal steeds verder gaan oplopen.
Een verrassende kijk op Auto-immuunreactiesHet boek 'Auto-immuunreacties en het immuunsysteem' biedt een overzicht van het immuunsysteem. Voor het eerst is het mogelijk een schema te maken met alle elementen van het immuunsysteem. Dit kan vanwege al het evidence-based materiaal dat door de eeuwen heen uiterst nauwkeurig door de medische wetenschap verzameld is.

Overige berichten

#IkbenPAWaar werk je? Ik kreeg de vraag met regelmaat tijdens mijn vakantie in Montenegro. Maar wat vertel ik dan? Ik werk voor een beroepsvereniging van physician assistants (PA). Een beroepsgroep die nog niet bestaat op de Balkan. Hoezo zijn er andere professionals dan de artsen en verpleegkundigen? En waarom zo’n lastige naam? Tja, moet alles dan door de dokter gedaan worden. Kan het niet anders? Dat leverde interessante discussies op.


Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest