Het geheim van beter in je vel zittenMentale gezondheid en leefstijl spelen een cruciale rol in ons algemene welzijn en zijn onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van ons leven. Er zijn een aantal dingen die je zelf kan doen om in je vel te zitten.
Koningin Máxima ontvangt exemplaar van ‘Austerlitz doet het zelf’

Koningin Máxima heeft uit handen van Charles Laurey het boek Austerlitz doet het zelf, hoe een dorp zijn zorg regelde ontvangen. De voorzitter van Austerlitz Zorgt overhandigde vorige week een exemplaar aan Máxima tijdens een bijeenkomst in Austerlitz. ​Het thema van deze bijeenkomst was passende zorg en de samenwerking tussen formele en informele zorg. Het initiatief kwam van Nederland Zorgt Voor Elkaar en het Zorginstituut Nederland.

Partnerschap in de zorg

Zelfmanagement
Een burger die een chronische aandoening heeft moet integreren en staat daarbij voor verschillende opgaven om daar mee om te gaan. Vaak zijn patiënten goed in staat die zelfstandig of met hulp van hun sociale omgeving te volbrengen. Er zijn ook situaties dat zij bij hun zelfmanagement ondersteuning van zorgprofessionals nodig. Veelal zijn het verpleegkundigen die deze ondersteuning bieden.

Hoe kom je tot een effectieve taakherschikking in de complexe ouderenzorg?

Waarom taakherschikking?

Door deze vergrijzing en het feit dat de kans op het ontwikkelen van een chronische ziekte groter wordt met het toenemen van de leeftijd, is het de verwachting dat het aantal ouderen met een chronische ziekte en multimorbiditeit zal toenemen. Het is niet moeilijk te constateren dat door de tekorten op de arbeidsmarkt dit een groeiend probleem gaat opleveren. Een route om hiermee om te gaan is introductie van digitale technologieën. Een andere route is de zorg bij andere professionele domeinen onder te  brengen.

Pionier en grondlegger van verpleging

Vandaag is het de ‘Dag van de Verpleging’. Op de verjaardag van de wereldberoemde Engelse Florence Nightingale (12 mei 1820) worden verplegers in zorginstellingen in het zonnetje gezet. De Britse verpleegster Nightingale wordt gezien als pionier en grondlegger van de moderne verpleging. Speciaal voor deze feestelijke dag, die door veel mensen ook wel de 'Dag van de Zorg' wordt genoemd, aandacht voor enkele boeken, waaronder het nieuwe boek. Het huis van de professionele zeggenschap. De route naar verpleegkundig leiderschap. Dit boek is speciaal geschreven voor verpleegkundigen. Daarnaast ook aandacht voor De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!.

Het belang van netwerkleiderschap

Belang communicatie

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen waardoor zorg wordt verplaats van ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen naar de wijk. Door deze hervormingen en het groeiend aantal ouderen, neemt de druk op de eerstelijnszorg om passende zorg te leveren toe.

Inrichting van een effectieve (verpleegkundige) werkomgeving

Conflicterende paradigma’s

De verpleegkundige context kent twee paradigma’s: enerzijds gaat het om kostenefficiëntie en verantwoordelijkheid en anderzijds om verpleegkundige zorg die is gebaseerd op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. De twee paradigma’s in de goede balans houden vergt een nieuwe vorm van leiderschap. 

Reflectie op wat er (mogelijk) gebeuren gaat?

Hoe divers willen we het?

Wat opvalt is dat zowel het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars veel verwachten van de inzet van systeemrelevante zorgorganisaties die in regio’s een dominante rol spelen. Aan de andere kant is er steeds meer oog voor diversiteit, dat zich bijvoorbeeld ook vertaalt in een zorgaanbod gericht op een specifieke doelgroep of bevolkingsgroep. Dit laatste wordt versterkt doordat het de vraag is of het beleid dat iedereen dezelfde zorg moet kunnen krijgen wel zo verstandig is. Juist interventies gericht op doelgroepen konden weleens veel effectiever zijn.

Burgemeester Janssen neemt eerste exemplaar 'Austerlitz doet het zelf' in ontvangst"Austerlitz Zorgt is een inspiratiebron voor velen. In de eerste plaats voor Austerlitz zelf. Vanuit het volste vertrouwen is Austerlitz Zorgt een geheel eigen koers blijven varen. Een eigen koers die drijft op de sociale cohesie in het dorp", is getekend Koos Janssen. De burgemeester van Zeist nam op vrijdag 31 maart het eerste exemplaar in ontvangst.
Nieuw | Behandeling bij stress en burn-outBijna 44 procent van de werknemers in de sector zorg en welzijn ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. De werkdruk loopt bovendien op, constateren zowel werknemers als werkgevers in de zorg. Wat kun je als behandelaar doen wanneer iemand de dupe is geworden van werkdruk, stijl van leidinggeven en/of eigen perfectionisme?
Nieuw | Immuno-psychiatrieEen grote groep professionals in het sociaal domein heeft te maken met mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Prof. dr. Hemmo Drexhage, Erasmus MC, legt in zijn boek Immuno-Psychiatrie over de relatie tussen het immuunsysteem en het brein uit hoe het immuunsysteem, het brein en het hormoonstelsel bij stress samenwerken. Hij geeft nieuwe verklaringen voor psychiatrische aandoeningen, auto-immuunziekten en ook long-covid vanuit een ontregelde samenwerking: een immuunsysteem-uit-balans. Drexhage: ‘De nieuwe inzichten uit de immunopsychiatrie zorgen voor een paradigmaverschuiving in de psychiatrie.’
Verwacht: Austerlitz doet het zelf. Hoe een dorp zijn zorg regelde


Austerlitz doet het zelf gaat over een eigenwijs dorp dat zelf zijn meergeneratiegebouw met school, dorpshuis, starters- en zorgwoningen én zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen regelde. Dit in de vorm van de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt, het Hart van Austerlitz en de  woonstichting NuVoorStraks. Het is een succesverhaal, maar ook een succesverhaal kent zijn moeilijke momenten. Ook daarover gaat dit boek. 

Governance van innovatie

Twee taken

Organisaties kennen systemisch gesproken twee taken: de bedrijfsvoering moet op orde zijn en men moet in staat zijn met veranderingen om te gaan. Organisaties bevinden zich daarbij in het publieke bestel in een context die wordt bepaald door overheidsbeleid gericht op structuurkenmerken van de markt (bijvoorbeeld de rol van de ACM), het gedrag van organisaties (in de zorg steeds meer van marktwerking naar netwerkstructuren) en uitkomsten of prestaties (in de zorg: bijvoorbeeld kwaliteit en toegankelijkheid). 

Elke zeldzame ziekte komt weinig voor. Aangezien er veel zeldzame ziekten zijn, is de groep van mensen die eraan lijdt groot. Naar schatting hebben 1 miljoen mensen in Nederland een zeldzame ziekte. Jaarlijks op 28 februari staat men hier wereldwijd bij stil.
Nivel: 'Passende zorg voor mensen met complexe psychische problematiek in de huisartspraktijk, een grote uitdaging'De laatste jaren neemt het aantal cliënten met psychische problemen dat de huisartspraktijk bezoekt, enorm toe. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Zorginstituut Nederland onder huisartsen, praktijkondersteuners huisartsenzorg GGZ (POH’s-GGZ), cliënten met een depressie of met persoonlijkheidsproblemen en hun naasten.
Omgaan met complexiteit binnen zorg

Kernelementen

Complexiteit wordt vooral bepaald doordat het effect van een oorzaakgevolgrelatie pas na verloop van tijd duidelijk wordt of wanneer sprake is van onvoorspelbare en niet-causale relaties tussen de samenhangende elementen in een systeem. 

 
NIEUW | Toezichthouden in de 21e eeuw. Vertrouwen als basis voor goede governanceToezichthouders worden geconfronteerd met de gevolgen van de digitale transformatie: een toename aan veranderingen en een toename van de snelheid van die veranderingen. Van toezichthouders wordt verwacht dat ze de gevolgen van de digitale transformatie voor hun eigen organisatie kunnen beoordelen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen binnen de raad van toezicht nieuwe profielen ontstaan. Een belangrijke vraag die iedere toezichthouder zich moet stellen is: namens wie houden we nu toezicht en hoe houden we daar als toezichthouder verbinding mee?
NIEUW | Herstel van eetproblemen (anorexia)“Eetproblemen zijn zeer complex en gaan niet alleen over eetproblemen,” stelt auteur Van der Helm. “Tegelijkertijd kom ik in de residentiële zorg bijna geen meisjes met complexe problematiek tegen die geen eetproblemen hebben. Het probleem is complex, en dus dient de zorg ook veel breder te zijn dan een oplossing voor het symptoom.”
Belang van feedback bij professionalisering in de zorg

Behoefte aan data en technologie

Zorg wordt complexer: behoefte aan data en technologie neemt toe. Implementatie van technologie werkt alleen als de gebruiker ervaart dat het een bijdrage levert aan de beroepsinhoud en de beroepsuitoefening. Data maakt nieuwe interactie mogelijk. De digitale opslag van informatie maakt het mogelijk om verbanden te leggen, patiëntdata te verrijken en informatie te vergelijken. De digitalisering van processen is een stap van een organisatie naar een meer digitaal georiënteerde en (data)gedreven organisatie.

''Dit is echt iets wat enorm serieus genomen moet worden''Erik Scherder vertelt op Instagram waarom het boek ''Tussen de oren?'' zo ontzettend belangrijk is en waarom FNS (functionele neurologische stoornis) serieus genomen moet worden. In dit boek spreken deskundigen en patiënten over FNS. En over het onbegrip bij hulpverleners, medisch adviseurs en verzekeraars die FNS niet (altijd) tot ‘echte’ ziekten rekenen.
Wat is een toekomstbestendige ouderenzorg?

Digitale transformatie

Wat betekent de digitale transformatie in de ouderenzorg? Het gaat in ieder geval om nieuwe samenwerkingsvormen, digitalisering van de ondersteunende processen, inzet van zorgtechnologie en nieuwe manieren om de zorg te leveren. Daarbij heeft COVID-19 (tijdelijk) voor een versnelling gezorgd om de contacten tussen zorgprofessional en cliënt te digitaliseren (beeldbellen).

 

NIEUW | Tussen de oren?Ineens wil je been niet meer, gewoon lopen lukt niet. Plotseling gaan je handen trillen. Je spieren trekken op de gekste momenten ongecontroleerd samen. Je denkt dat er iets mis is in je hoofd. Alles wat je altijd deed zonder nadenken, gaat niet meer vanzelf. Maar, de dokter kan niets vinden. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van een Functionele Neurologische Stoornis (FNS).
Samengaan technologische en sociale innovatie

Kwaliteitsverbetering
In het recente proefschrift over de relatie tussen elektronische patiënten dossiers (EPD) en de kwaliteit van zorg (Van Poelgeest; december 2022) wordt (nogmaals) geconstateerd dat de Nederlandse ziekenhuizen nog maar aan het begin staan van de digitale transformatie.  Kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd door beslissingsondersteuning samen te laten gaan met een goed functionerend EPD.

 

Waar gaan we (digitaal) innoveren in ouderenhuisvesting?Op het gebied van wonen en zorg is grote behoefte aan innovatie. Het blijkt voor aanbieders een uitdaging om voldoende kennis op te bouwen van alle (on)mogelijkheden van digitale innovaties.
Ramp dreigt: ’40 procent van sociaal werkers overweegt vertrek’De uitstroom van sociaal werkers is hoog. Onderzoeker Marc Hoijtink vreest met grote vreze. De uitstroom is in meerdere opzichten een groot probleem. Niet alleen voor de hulpbehoevenden, maar (op termijn) ook voor het functioneren van de democratie, stelt Hoijtink. Hij vreest dat het sociaal domein voor te veel sociaal werkers op te veel plekken een giftige, demotiverende cocktail is die zij niet meer lusten.
Versterk de rol van professionals in de zorg: modern leiderschap

Uitdagingen

Er is nieuw leiderschap nodig voor de uitdagingen in de zorg. Die uitdagingen zijn onder meer toenemende ongelijkheid in de samenleving met consequenties voor verslechtering van de gezondheid; toename van eenzaamheid; stijging chronische aandoeningen (2040: 6.5 miljoen mensen met één of meerdere chronische aandoeningen); effecten ongezonde leefstijl.

 
'Roken belast zorg, 9% van ziektelast toegeschreven aan roken'

“Roken is de oorzaak van dertig procent van alle kankersterfte in Nederland. Negen procent van de totale ziektelast in Nederland kan worden toegeschreven aan roken’’, dat meldt Robin Peeters. Hij is president Nederlandse Internisten Vereniging. Het zijn schrikbarende cijfers, maar er is hoop. Het nieuwe boek Uitgerookt biedt een verfrissend inzicht in de verslaving aan roken. Het goede nieuws is dat stoppen veel gemakkelijker is dan de meeste mensen denken.

Blog ondernemerschap in de zorg

Europees kader

Volgens het EU-kader is iemand werknemer indien er sprake is van arbeid, loon en hij onder leiding van een ander handelt (gezag). Dat laatste kan onder meer tot uitdrukking komen in de vrijheid die hij al dan niet heeft om zijn tijdschema en de plaats en de inhoud van zijn werk te kiezen, niet deelt in de ondernemersrisico’s van de werkgever en/of tijdens de duur van de arbeidsverhouding is opgenomen in de onderneming van die werkgever, waarmee hij een economische eenheid vormt.

Systeemrelevant binnen de ZVW leidt tot systeemsuboptimalisatie‘Marktwerking heft regulering op en regulering heft marktwerking op’ (Denys, p. 57). De Zorgverzekeringswet (ZVW) kent drie doelstellingen:
NIEUW | Uitgerookt!  Stoppen met roken zonder nieuwe verslavingen

Uitgerookt! biedt een verfrissend inzicht in de verslaving aan roken. Het goede nieuws is dat stoppen veel gemakkelijker is dan de meeste mensen denken.

Zo ziet de zorgverzekering eruit in 2023Er gaat vanaf volgend jaar weer het een en ander veranderen aan de zorgverzekering en veel mensen zullen hier de gevolgen van zien. We gaan onder andere meer betalen voor onze basisverzekering. Maar dat is niet het enige dat verandert. In dit artikel vertellen we je hoe je zorgverzekering er in 2023 uitziet.
'Roken belast zorg, 9% van ziektelast toegeschreven aan roken'

“Roken is de oorzaak van dertig procent van alle kankersterfte in Nederland. Negen procent van de totale ziektelast in Nederland kan worden toegeschreven aan roken’’, dat meldt Robin Peeters. Hij is president Nederlandse Internisten Vereniging. Het zijn schrikbarende cijfers, maar er is hoop. Het nieuwe boek Uitgerookt biedt een verfrissend inzicht in de verslaving aan roken. Het goede nieuws is dat stoppen veel gemakkelijker is dan de meeste mensen denken.

Loopbaan op basis van platformen

Binnen de digitale transformatie wordt ervan uitgegaan dat alle functieprofielen zullen gaan veranderen. De mate waarin onze huidige functie wordt beïnvloed hangt ervan af hoeveel activiteiten door AI (Artificiële Intelligentie) kunnen worden geleerd en daardoor geautomatiseerd. In deze fase is het de kunst hoe AI  je binnen je eigen werk kan ondersteunen (augmented reality). Om met AI te kunnen werken is inzicht nodig is de basale regels van de logica en het in beeld kunnen brengen van ambiguïteit die die logica in de weg zit.

 

Podcastserie | Verbinden en vertrouwen in de zorg. Hoe doe je dat?

Als vervolg op het boek Op je blauwe ogen. Verbinden en Vertrouwen in de zorg is er nu de podcast Op je blauwe ogen. Zorgprofessionals uit diverse werkvelden spreken over het thema verbinden en vertrouwen en geven antwoord op de volgende vraag: Verbinden en vertrouwen in de zorg, hoe doe je dat? Een podcastaflevering duurt circa 30 minuten.

NIEUW | 	Samen hart werken. Voor team- en organisatieontwikkelingAlleen hard werken helpt niet om met werkdruk en gestelde werkeisen om te gaan en tevreden personeel te behouden. De weg is samen ‘hart’ werken bij de uitdagingen die de organisatie tegenkomt. Medewerkers die samen hart werken, ervaren meer eenheid, verbinding en werkplezier.
Nieuw | De beschrijvende diagnose en DSM-classificatiePsychologen en orthopedagogen moeten vaak een diagnose vaststellen. Maar waaraan moet een professionele aanpak van diagnose en classificatie precies voldoen? Heeft een diagnose en classificatie alleen positieve effecten op de cliënt? Hoe zit het met stigma? Kan het ook anders? Op deze vragen worden in dit boek antwoorden gegeven.
NIEUW | Het huis van de professionele zeggenschap. De route naar verpleegkundig leiderschap

Bij Uitgeverij SWP is Het huis van de professionele zeggenschap. De route naar verpleegkundig leiderschap verschenen. V&VN-voorzitter Bianca Buurman ontving afgelopen maandag uit handen van redactieraad lid Annemarije den Hartog het eerste exemplaar. Verpleegkundigen en andere geïnteresseerden kunnen dit nieuwe boek gebruiken als praktische handleiding om professionele zeggenschap in te vullen. Daarin staat de route naar verpleegkundig leiderschap centraal.

NIEUW | Praktisch relevant onderzoek: hoe doe je dat?

Wat een plezier! Dit boek over onderzoek dat je aan het denken zet over de sociale wetenschappen en je aan de hand van voorbeelden en anekdotes doet verbazen over de methoden en technieken van onderzoek die daarin worden gebruikt. Er komen onderwerpen aan bod komen, zoals:

Waarom versterking van zeggenschap van professionals essentieel isBeleid rond eerstelijnszorg De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in een recent rapport ‘De basis op orde. Uitgangspunten voor een toekomstgerichte eerstelijnszorg’ onder meer aangegeven dat professionals ruimte moeten hebben om het beleid rond de eerstelijnszorg te kunnen beïnvloeden.
NIEUW | Austerlitz doet het zelf, hoe een dorp zijn zorg regelde

Eigenwijs dorp
Austerlitz doet het zelf gaat over een eigenwijs dorp dat zelf zijn meergeneratiegebouw met school, dorpshuis, starters- en zorgwoningen én zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen regelde. Dit in de vorm van de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt, het Hart van Austerlitz en de  woonstichting NuVoorStraks. Het is een succesverhaal, maar ook een succesverhaal kent zijn moeilijke momenten. Ook daarover gaat dit boek. 

 

Boekrecensie: Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

Opschaling van digitale zorg

Opschaling van doelmatige digitale zorg is een groot thema in het Integrale Zorgakkoord. Het moet vooral bijdragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Die staan onder druk door groeiende arbeidstekorten enerzijds en de verwachte groei van de zorg door demografische effecten anderzijds. Dit zijn bekende teksten. Ze maken de publicatie van het boek Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties door Jeninga en Woldendorp (2022) des te interessanter. Want het is relatief makkelijk om die doelen op te schrijven, maar veel moeilijker om ze te realiseren. 

Reflectie op governance

Waardecreatie 

Complexiteit vraagt om reflectie. Reflectie ontstaat als een gebeuren een problematisch karakter kent. Daarbij kijk je hoe mensen omgaan met die problemen. Problematische situaties kenmerken zich doordat bestaande gewoontes niet voldoen. Reflectie biedt weer mogelijkheden voor regie.

 

Wat is eigenlijk gezondheid en hoe geef je invulling aan gezondheid?Volgens de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 is eigenlijk is bijna niemand gezond. Deze definitie luidt namelijk: Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte. Een andere definitie die eigenlijk logischer is (we zijn gelijk wat gezonder) is (Jadad): het vermogen van individuen of gemeenschappen om zich aan te passen aan de onvermijdelijke fysieke, mentale en sociale uitdagingen die bij het leven horen. Hiermee is gezondheid een vaardigheid die hoort bij de eigen identiteit.
Eerste hulp bij kanker in het gezinAls een ouder getroffen wordt door kanker, heeft dat ook invloed op de kinderen. De taak- en rolverdeling in het gezin verandert. Er zijn zorgen en onzekerheden. Mede daarom is er door de Stichting Langs de Zijlijn en de gemeente Dronten een brochure gemaakt om gezinnen te helpen. In de brochure is onder meer aandacht voor een boek en werkboek dat families helpt.
Belemmeringen en oplossingsrichtingen in een effectieve ouderenzorg

Digitale transformatie

De digitale transformatie wordt steeds meer de norm. Zo blijkt uit wereldwijd onderzoek (KPMG) dat 80% van de besturen verwacht dat de komende drie jaren alle aspecten van de zorglevering zullen veranderen. In de ouderenzorg gaat het er om dat de zorg rondom de wens en behoefte van ouderen wordt georganiseerd. Hoe komen we tot een effectieve ouderenzorg?

 

Verzuim zorgsector bereikte recordhoogte in 2022

Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit tevoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet. Het verzuimpercentage over 2022 kwam uit op 8,36. Dat betekent een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar 2021. Hoe voorkom je dat een medewerker of jij zelf uitvalt en hoe om te gaan met een burn-out? Onder andere het nog te verschijnen boek Behandeling bij stress en burn-out kan hierbij helpen.

Modern ouderenbeleid: hoe organiseren we met technologie de woonomgeving?Langdurige zorg voor ouderen is complex. De diversiteit in aandoeningen en situaties bij ouderen is groot, maar dat geldt eveneens voor het aanbod; er bestaan diverse zorgvormen, er zijn talloze combinaties mogelijk en financiering gaat via drie financieringssystemen (WMO, ZVW, WLZ). Die complexiteit van de ouderenzorg is voelbaar voor individuele ouderen die zorg nodig hebben, maar ook voor zorgverleners.
NIEUW | Werk samen! De professionele aanpak in het publieke domeinSamenwerking is de spil van bijna alle menselijke prestaties en hoort bij ons zoals vliegen hoort bij vogels. Vogels hebben geen hoogtevrees en vliegen op grote hoogte, zonder angst voor de diepte en de val. Hoe anders gaan wij om met samenwerking. Ook al hoort dit bij onze menselijke natuur, de diepte en de val houden ons voortdurend bezig. Broodnodige samenwerking wordt vaak vermeden of dichtgetimmerd in procedures en regels.
NIEUW | De zorg is van de patiënten en de zorgprofessionals!

De zorg is het domein van de patiënten en de zorgprofessionals! De dynamiek in de zorg – zoals, innovatie, kwaliteitsontwikkeling en efficiency – ontstaat dan ook in de relatie tussen patiënt en zorgprofessional. Deze dynamiek wordt in zeer grote mate ondersteund en mede gestuurd door de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, die zorgprofessionals aanbieden aan hun patiënten.

Pijn en Emotie - inzicht in de rol van emoties bij het ontstaan en voortbestaan van pijnDat pijn en emotie gelinkt zijn aan elkaar staat duidelijk omschreven in definitie van de International Association on the Study of Pain. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ben je ook benieuwd naar de rol van emotie bij pijn, wat hierover bekend is en wie hier al mee werkt? We hopen op 12 oktober vanaf 17.30 de nieuwste kennis met je te mogen delen en je te verrassen met gelijk bruikbare informatie en inzichten!
Alle effectieve preventie interventies op één website

Wie investeert in preventie, wil dat het effect heeft. Op de website www.oogvoorpreventie.nu worden alle effectieve preventieve acties geordend gepresenteerd.

Blog optimaliseren zorglogistiek

In een vorige blog ben ik ingegaan op de problematiek van arbeidsmarkt schaarste in de zorg vanuit het perspectief van ‘wicked problems’. De noodzaak van transformatie heb ik daar uitgelegd. De zorgvraag stijgt, er is een tekort aan zorgprofessionals en zorgkosten stijgen. Zorg krijgt steeds meer te maken met de impact van de digitale transformatie.

Zet gedragsexperts eerder in voor een gezondere leefstijlCampagnes om mensen hun leefstijl te laten veranderen hebben vaak geen succes. Het is moeilijk om mensen gezonder te laten eten of meer te laten bewegen. Twaalf gedragswetenschappers roepen daarom in een position paper op om gedragsexpertise veel eerder in te zetten bij het ontwikkelen van nieuw beleid.
Werken in teams: issues en ontwikkelingenWaarom zijn teams zo interessant en waarom gebeurt er zoveel in en rondom teams? Wat maakt nou dat je je thuis en verbonden voelt in het ene team en juist losstaand van het andere team? En als er gedoe is in een team of het presteert niet zo goed, wat doe je dan, als leider, begeleider of als teamlid?
Een vertaalslag van kritische zorgethiek naar een gespreksmodel voor moreel beraad in zorgpraktijken.
Eind zomer 2020 kreeg zorgethica Tessa Smorenburg, werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), de vraag van het Bestuur Medische Staf om moreel beraad te begeleiden. Als bevriende zorgethici bogen wij ons vervolgens over de vraag: hoe pak je dat eigenlijk goed aan?
Traumazorg voor, tijdens en na de bevallingOp een gemiddelde dag worden er in Nederland 478 kinderen geboren. Niets uitzonderlijks aan. Lopendebandwerk zou je bijna kunnen zeggen. De risico’s van een bevalling zijn tegenwoordig een stuk minder groot dan vroeger. Toch overlijden er bijna tien vrouwen per jaar tijdens de bevalling en gemiddeld sterven 1.650 baby’s per jaar voor, tijdens of vlak na de geboorte (CBS, 2015), ten opzichte van 185.000 springlevende exemplaren.
Voice Dialogue is een methode om mensen te begeleiden bij en inzicht te geven in de rol van hun subpersoonlijkheden in hun leven en dagelijks functioneren. Deze methode wordt vooral door coaches toegepast. Ook in de GGZ-praktijk is het echter een waardevolle aanvulling op andere methodieken en tevens zeer geschikt om met cliënten, zonder een diagnose te stellen, in kaart te brengen hoe zij functioneren en hoe zij dit eventueel ook anders kunnen doen. Deze methode biedt bijv. handvatten bij burn-out, verslaving, stemmen horen, SOLK, depressie, trauma, etc.
Kind en traumaWanneer kinderen getuige zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling en verwaarlozing, pesten, seksueel geweld, (straat)criminaliteit of dood en verlies, dan hebben deze gebeurtenissen een grote impact op de kwaliteit van hun leven. Signalering en behandeling zijn van groot belang om deze enorme impact te voorkomen of in ieder geval te beperken.
NIEUW | Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

Hoe ga je om met onverwachte ontwikkelingen als gevolg van de digitale transformatie? Digitale transformatie is een verzamelwoord voor ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie. Die ontwikkelingen convergeren waardoor de snelheid van veranderingen toeneemt. "In Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties gaan we in op de ontwerpeisen die de digitale transformatie vraagt en welke veranderkundige interventies noodzakelijk zijn of ontwikkeld moeten worden", vertellen de auteurs, Arjen Jeninga en Harry Woldendorp.

NIEUW | Onze kinderen zijn anders. Liefde en chaos in een bijzonder gezinWat als het noodlot toeslaat? Christel, een optimistische stralende vrouw met een enorme levenskracht, vertelt in dit aangrijpende en ontroerende boek over haar uitzonderlijke gezin. De jongste drie van haar vier kinderen zijn verstandelijk beperkt en autistisch. Hierdoor ontstaat een chaotische en onzekere situatie. Uiteindelijk blijken zij het zeldzame syndroom van Cohen te hebben.
NIEUW | Zie je Big Picture. Transformeer succesvol!

Zie je Big Picture geeft jou als leider of professional inzichten en tools in handen. Daarmee kun je zelf de regie nemen voor succesvolle transformaties. Belangrijk is dat je hierbij jezelf blijft en ook mee beweegt in jouw context die voortdurend verandert. 

Nieuw | Quo Vadis? Richting vinden als je je verloren voelt

Geschreven in een tijd van wereldwijde pandemie, waarin we gedwongen zijn om eeuwenoude existentiële vragen onder ogen te zien: Waarom zijn we hier? Quo Vadis? Het thema is buitengewoon relevant voor leiders, managers en iedereen die betekenis en authenticiteit in zijn werk en leven wil brengen.

Manfred Kets de Vries betoogt dat we deze fundamentele en verontrustende vragen aan de orde moeten stellen als we volledig en zinvol willen leven. 

Nieuw | Vitaal door kunst. Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijnVitaal door kunst biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie en mensen met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.

Overige berichten

#IkbenPAWaar werk je? Ik kreeg de vraag met regelmaat tijdens mijn vakantie in Montenegro. Maar wat vertel ik dan? Ik werk voor een beroepsvereniging van physician assistants (PA). Een beroepsgroep die nog niet bestaat op de Balkan. Hoezo zijn er andere professionals dan de artsen en verpleegkundigen? En waarom zo’n lastige naam? Tja, moet alles dan door de dokter gedaan worden. Kan het niet anders? Dat leverde interessante discussies op.


Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest