Gerichtheid op klantwaarde binnen de (gezondheids)zorgIn zijn algemeenheid heeft waarde betrekking op alle diensten, producten en informatie die een probleem voor de klant oplossen en waarvoor hij bereid is te betalen. Daarbij geldt winst (of marge) als controle-informatie: doen we de dingen goed (efficiency) en doen we de goede dingen (goed): effectiviteit. De gerichtheid op klantwaarde maximeert de kans om vaker juiste dan verkeerde beslissingen te nemen. Iedere andere oriëntatie verhoogt de waarschijnlijkheid van het nemen van verkeerde beslissingen (Woldendorp & Jeninga, 2018).
Een evolutionair model voor organisatieveranderingWat gebeurt er in een omgeving met veel veranderingen: niemand kan de toekomst voorspellen, dus welke principes kunnen dan gehanteerd worden voor een nieuwe inrichting van bijvoorbeeld het zorgdomein.
De heilige graal van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering in de zorgDe grote zoektocht in de zorg is hoe je kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering gelijk op laat gaan. Een vorm waarin een dergelijke aanpak in de zorg wordt ontwikkeld is de Triple Aim methodiek. Bij de ontwikkeling van integrale zorg voorzieningen worden de Triple Aim doelstellingen toegepast. Korte schets hiervan: Triple Aim is gericht op effectiviteit en doelmatigheid (klant, kwaliteit, kosten):
Van transitie naar transformatie van het Nederlandse zorgstelselHet streven naar een zo groot mogelijke autonomie van de burger vormt de rode draad in de naoorlogse vormgeving van het Nederlandse zorgstelsel. Enerzijds gaat het om de waarde ‘onafhankelijkheid’. Anderzijds leidde het streven naar onafhankelijkheid naar een zoektocht voor hervormingen (Van Klaveren, 2015).
Ontdek zorg en welzijn | Boekentips om toekomstige collega’s enthousiast te makenDeze week vindt de ‘Ontdek de zorg week 2021’ plaats. Tijdens deze week kunnen potentiële medewerkers de mogelijkheden van werken in zorg en welzijn ontdekken. Zij kunnen zich oriënteren, praktische informatie krijgen, online rondkijken en meteen kennismaken met organisaties bij hen in de buurt. Om toekomstige collega’s enthousiast te maken een aantal boekentips.
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: nu al op dood spoor?De nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft haar eerste advies uitgebracht: Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving: Vier prioriteiten voor de nieuwe kabinetsperiode. Is dit advies een aanwinst? Theo Poiesz en Jo Caris vinden van niet en stellen 'De Raad heeft zichzelf met deze eerste publicatie op een dood spoor gerangeerd. Daarom een positief bedoeld advies: trek deze publicatie terug, ga terug naar start, gooi de eigen wissel om en begin opnieuw. Volksgezondheid en samenleving verdienen beter.'
Hoe kun je werken met de startup methode in de zorg?Startups staan bekend om hun ondernemerschap, aanpassingsvermogen en vitaliteit (Woldendorp en Woldendorp, 2019). Startende ondernemingen kenmerken zich vaak door individueel ondernemerschap. Op deze manier zijn ze in staat snel, flexibel en daadkrachtig te opereren zodat dat ze efficiënt en klantgericht kunnen werken en nieuwe kansen makkelijk opmerken. Het gaat er in essentie om dat medewerkers van een startup zich gedragen als een individuele onderneming.
Een migranten- en vrouwenquota, goedbedoeld (?) maar toch feodaal.Meerdere politieke partijen willen een quotum instellen voor het aantal vrouwen en het aantal migranten op hun verkiezingslijst, voor de Tweede Kamer en het (toekomstige) Kabinet. Er is veel voor te zeggen om de overheid zoveel mogelijk uit een evenredige vertegenwoordiging van zoveel mogelijk kiezersgroeperingen te laten bestaan. Het leidt tot herkenning en vertrouwen. Een quotum klinkt emanciperend en progressief, maar waar is het op gebaseerd en wat is het effect?
Een bekostigingsmodel voor de ouderenzorgHet perspectief van de cliënt in de zorg wordt steeds meer leidend. De verantwoording over de zorg gebeurt dan ook steeds meer in samenspraak met cliënten en professionals. Transparantie met betrekking tot outcome (zowel cliënt gerelateerd als professioneel gerelateerd) kan leiden tot kwaliteitsverbetering. Kwaliteit kent een aantal dimensies: veiligheid, effectiviteit, doelmatigheid, cliëntgerichtheid en tijdigheid.
Virus en GedragDe rellen na invoering van de avondklok ontlokten bij de minister-president de volgende uitspraak: “Ik ben geen socioloog en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Dit is gewoon idioot gedrag waar ik geen verklaring voor ga zoeken, het hoort gewoon te stoppen.” Dat Rutte geen socioloog is, weten we. Dat relschoppen idioot gedrag is ook. Dat het moest stoppen, spreekt voor zich. En we begrijpen zelfs dat de premier ook maar een mens is die geïrriteerd en vermoeid kan raken na een jaar virusellende. Maar wij maken ons wel zorgen over die ene zinsnede: ‘waar ik geen verklaring voor ga zoeken’. Een premier die iets niet wil snappen …?
Hoe kom je tot een versnelling van de digitale transformatie van de zorg?Versterken van zelfzorg en zelfregie kan door websites met toegankelijke informatie (bijv. www.thuisarts.nl; www.dokterdokter.nl; www.gezondheidsplein.nl; www.curaevitelbalie.nl) . Thuisarts geldt als een belangrijk startpunt voor medische informatie voor de hele zorgketen.
Het zoeken naar de goede balans: hoe zorg je voor levensvatbare zorgorganisaties en professionals?Een systeem maakt onderdeel uit van zijn omgeving. En staat altijd in contact met die omgeving. Een systeem is erop gericht in evenwicht te functioneren met de omgeving. En alle onderdelen van het systeem dragen daaraan bij. Het systeem en de systeemonderdelen zijn erop gericht de variëteit vanuit omgeving op een zodanige manier op te vangen dat er een evenwichtige relatie ontstaat tussen het systeem en omgeving.
Systeemdenken in de zorgDoor alle transities in de zorg neemt de complexiteit toe. Met een systemisch interventiekader wordt niet alleen geïntervenieerd in de eigen werkpraktijk, maar wordt ook steeds de verbinding met de omgeving (her) vormgegeven. De omgeving is gigantisch en bevat in feite alles buiten het systeem. Door doelen te stellen wordt de voor de organisatie relevante omgeving, en dus het deel waarmee rekening gehouden moet worden, verkleind. Alleen met dat deel van de omgeving welke direct invloed heeft op de organisatiedoelen moet nog rekening gehouden worden.
Impact van technologie op de positie van cliënten in de zorgDe impact van technologie op zorgprofessionals leidt tot automatisering zoals directe toegang op gegevens en vernieuwing zoals nieuwe professionele scheidslijnen, nieuwe werkwijzen en nieuwe organisatievormen). Binnen informatietechnologie zijn de volgende vier ontwikkelingen gaande:
Reactie op discussienota VWS  'Zorg voor de toekomst'Jo Caris en Theo Poiesz schreven een uitgebreid commentaar op de discussienota. Samenvattend zijn er drie hoofdpunten van kritiek. Deze zijn, net als de voorafgaande aanbevelingen, constructief bedoeld.
Hoe ga je om met een systeem van permanente vernieuwing?Organisaties en professionals worden geconfronteerd met innovaties die sneller gaan dat ze met de huidige organisatievormen kunnen verwerken. Cliënten stellen steeds hogere en nieuwe eisen aan de dienstverlening. Men is voortdurend op zoek naar mogelijkheden tot kostenbesparing. Nieuwe technologie maakt andere manieren van werken, versnelde realisatie van beleids- en proceswijzigingen tegen lagere beheerskosten mogelijk. De zorgwereld verandert voortdurend en noopt tot wendbaarheid.
Nieuw | Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werkHet hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren. Als professional heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten?
Nieuw | Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19De ouderenzorg staat voor een noodzakelijke transformatie. De kosten zullen steeds meer gaan stijgen en de inzet van zorgprofessionals wordt steeds problematiseren. In 2022 wordt een tekort verwacht van 70.000 zorgprofessionals en in 2023 een tekort van 100.000/125.000 zorgprofessionals. Dat tekort zal steeds verder gaan oplopen.
Mensen met lage SEP bezoeken huisartsenpostMensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) blijken veel vaker gebruik te maken van de huisartsenpost dan mensen met een hoge SEP. De huisartsenpost is bedoeld als vangnet voor acute zorgvragen. Het lijkt er op dat het vangnet vaker nodig is voor mensen met een sociaaleconomisch kwetsbare positie. Dit blijkt uit het proefschrift van Nivel-onderzoeker Tessa Jansen, die daar op 11 november op promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
Nooit meer een pandemie: alles-in-één test voor alle infectieziektenKNCV Tuberculosefonds zet zich de komende jaren in voor de wereldwijde invoering van een alles-in-één testmethode die alle infectieziekten en hun resistenties in één keer diagnosticeert. Het project Nooit meer een pandemie wordt voor 11 miljoen euro gefinancierd door het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. “Hiermee kunnen we nieuwe en bestaande ziektes vaststellen en de verspreiding en de vreselijke gevolgen voorkomen”, aldus Mustapha Gidado, directeur van het Tuberculosefonds.
Help, onze weerstand gaat eraan!Reactie op een artikel van Timmers en Baard, Brabants Dagblad Nieuws, 16-05-2020: ‘Twentse artsen: ‘1,5 metersamenleving tast onze weerstand juist aan’.


In de beginperiode van de Coronacrisis werd de Nederlandse bevolking ondersteund door deskundige informatie van medisch specialisten (virologen, epidemiologen, anesthesiologen en intensivisten). Hun zinvolle voorlichting werd regelmatig ernstig verstoord door leken: BN-ers die, niet gehinderd door enige kennis van zaken, graag ook hun mening op tv wilden slijten.

Handhaaf handhaving!De realiteit van alledag laat zien dat er veel mensen zijn die zich aan de regels houden. Maar tegelijkertijd lapt een opmerkelijk percentage de regels aan zijn laars. En dit percentage stijgt: ‘35 procent van de mensen zegt inmiddels één van de maatregelen te hebben losgelaten. Zo’n 90 procent van de mensen ziet bij mensen in de omgeving een lichte tot sterke verslapping’ . Jo Caris en Theo Poiesz pleiten voor een aangescherpte aanpak om gedrag van mensen te sturen.
Corona en marktwerking in de zorg?Op 19 april beweerde Jan Terlouw in Buitenhof dat het gebrek aan mondkapjes het gevolg was van marktwerking. En marktwerking in de zorg, daar was hij tegen.

Op 6 mei stelt Marijke Linthorst (voormalig eerste kamerlid PVDA) in de NRC Next: ‘De wetten van de markt helpen de zorg niet vooruit’.
Tachtig en dik; economie versus gezondheid“Het besef dringt door dat de coronacrisis een lange adem heeft. In een poging de besmettingsgraad te beheersen, zijn delen van de samenleving stilgelegd. De dreigende economische en financiële gevolgen van de gekozen beleidslijn lokt diverse reacties uit. Een semi-bekende Nederlander vroeg zich onlangs openlijk af - wij parafraseren - hoeveel economische schade het redden van dikke oude rokers, die toch niet lang meer te leven hebben, waard is”, aan het woord zijn Jo Caris en Theo Poiesz. De auteurs van Visies op Zorg, gaan in hun derde coronablog in op de discussie economie versus gezondheid.
Op je blauwe ogen. Verbinden en vertrouwen in de zorgHet is onmogelijk om het er niet over te hebben: verbinden en vertrouwen in de zorg. We vertrouwen soms blindelings, volstrekt naïef of vanuit noodzaak, omdat we ons afhankelijk voelen. Of geloven we gewoon echt dat de ander doet wat beloofd wordt? Verbinden en vertrouwen zijn sleutelwoorden in de zorg. Als ergens, dan daar en juist nu! De tijd waarin een pandemie ons treft.
Een verrassende kijk op Auto-immuunreactiesHet boek 'Auto-immuunreacties en het immuunsysteem' biedt een overzicht van het immuunsysteem. Voor het eerst is het mogelijk een schema te maken met alle elementen van het immuunsysteem. Dit kan vanwege al het evidence-based materiaal dat door de eeuwen heen uiterst nauwkeurig door de medische wetenschap verzameld is.
Ons zorgstelsel is hard aan herziening toe"Het is onverminderd nodig dat er kritisch wordt gekeken naar ons gezondheidsstelsel. Dat is ook precies de reden waarom ik blij ben met deze boekenreeks.” Aan het woord is Alexander Rinnooy Kan. De ex-voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) nam onlangs in Nieuwspoort, net als tal van prominenten uit de politiek en de zorg, de boekenreeks 'Zorg in perspectief van de cliënt' in ontvangst.
NIEUW | Bestuurskunst. Besluiten en bijsturen in de zorgBesturen en leiding geven in de zorg vraagt om veel besluiten en bijsturing. De zorginhoud, het geld, en de gemeenschap van mensen die een organisatie vormen vragen voortdurend om onderlinge afweging. Wat moet voorgaan en op welk moment?
De start-up professional:  Ondernemen als loopbaanstrategieJonge professionals hebben steeds meer moeite hun startende carrière vorm te geven. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat de arbeidsmarkt blijvend verandert. Toekomstbestendigheid hangt daardoor steeds meer af van iemands persoonlijkheid en steeds minder van de beroepskeuze. Hoe kunnen jonge professionals zich positioneren op een arbeidsmarkt waar flexibiliteit en ondernemerschap centraal staan?

Overige berichten

#IkbenPAWaar werk je? Ik kreeg de vraag met regelmaat tijdens mijn vakantie in Montenegro. Maar wat vertel ik dan? Ik werk voor een beroepsvereniging van physician assistants (PA). Een beroepsgroep die nog niet bestaat op de Balkan. Hoezo zijn er andere professionals dan de artsen en verpleegkundigen? En waarom zo’n lastige naam? Tja, moet alles dan door de dokter gedaan worden. Kan het niet anders? Dat leverde interessante discussies op.Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy