Hoe kom je tot een effectieve taakherschikking in de complexe ouderenzorg?

Waarom taakherschikking?

Door deze vergrijzing en het feit dat de kans op het ontwikkelen van een chronische ziekte groter wordt met het toenemen van de leeftijd, is het de verwachting dat het aantal ouderen met een chronische ziekte en multimorbiditeit zal toenemen. Het is niet moeilijk te constateren dat door de tekorten op de arbeidsmarkt dit een groeiend probleem gaat opleveren. Een route om hiermee om te gaan is introductie van digitale technologieën. Een andere route is de zorg bij andere professionele domeinen onder te  brengen.

Hoe kom je tot een effectieve taakherschikking in de complexe ouderenzorg?

Taakherschikking betekent het structureel herverdelen van taken tussen beroepen waarbij ook verantwoordelijkheden worden overgedragen. De zorgverlener die hierbij taken overneemt is gekwalificeerd om zelfstandig te werken. Taakdelegatie betekent dat taken in opdracht en onder supervisie worden uitgevoerd.

Relatie Specialist Ouderengeneeskunde versus Verpleegkundig Specialist

In de complexe ouderenzorg is een grote druk op Specialisten Ouderengeneeskunde, mede veroorzaakt door een toenemende schaarste. We ontwikkelen op dit moment een model dat een deel van de taakstelling van SO’s kan worden verricht door een digitale consultrol. In deze blog gaat het om de mogelijkheden van taakherschikking.

Uitgaand van hun opleiding en voorgaande ervaring zijn Verpleegkundig Specialisten (VS’en ) en verpleegkundigen in staat om zelfstandig taken van SO’s over te nemen.  Taakherschikking vindt altijd plaats in een samenwerking tussen de VS, of verpleegkundige en de SO.  Lovink constateert dat een optimaal model van taakherschikking  een model lijkt te zijn waarin de professional zelfstandig taken van de SO overneemt, er een samenwerking tussen de SO en de professional is die goed in balans is, en waarbij kwaliteit van zorg gehandhaafd is. 

Regierol

Een succesvolle samenwerking tussen de VS  en de SO vermindert de medische taken van de SO. Hierdoor ontstaat ruimte voor de SO voor aanvullende taken zoals multidisciplinaire overleg met eerstelijns professionals. SO’s kunnen zo ook een rol vervullen als klinisch expert voor ouderen met complexere zorgvragen en in de eerstelijns ouderenzorg Voor verpleegkundigen geldt dat in staat zijn om het werk voor artsen voor te bereiden en hen te ondersteunen; hierbij is eerder sprake van taakdelegatie dan taakherschikking.

Digitalisering

Veranderingen als gevolg van taakherschikking kunnen alleen succesvol zijn als de betrokkenen bekend zijn met de nieuwe functies, de wetgeving, jurisprudentie en als de functies zijn ingebed in het nieuwe zorgmodel. Zoals hiervoor aangegeven ontwikkelen we nu de software om VS’en en verpleegkundigen hierbij te ondersteunen.

Literatuur bij dit artikel

Lovink, M. ( 2019).  The impact and organization of skill mix change  in healthcare for older people Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen

Peppel, R., H. Woldendorp, M. Veenvliet en A. Jeninga. (2023). Het huis van de professionele zeggenschap. De route naar verpleegkundig leiderschap. Amsterdam: SWPNaar homepage
Nooit meer burn-out

Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties

De patient terug van weggeweest