Arts vraagt patiënt zelden naar reden bezoek

Tijdens consulten vragen artsen patiënten zelden naar de redenen voor hun bezoek, zo blijkt uit een recente studie die onlangs is gepubliceerd in het Journal of General Internal Medicine. Een goede agenda-setting kan de communicatie tussen arts en patiënt juist verbeteren en komt de kwaliteit van zorg ten goede.
Arts vraagt patiënt zelden naar reden bezoek

"Naar het doel van de patiënt werd in 36% van de consulten gevraagd ," schrijft het onderzoeksteam van de Universiteit van Florida onder leiding van Naykky Singh Ospina, MD. “Als al naar de reden werd gevraagd, werden patiënten zeven van de tien keer onderbroken. Gemiddeld duurde zo’n onderbreking 11 seconden.”

Volgens de auteurs is patiëntgerichte besluitvorming een belangrijk kenmerk van de kwaliteit van zorg. Vooral het helder krijgen van het doel van het bezoek - de agenda - verbetert de communicatie tussen arts en patiënt en laat deze tijdens het hele consult soepeler verlopen, zo benadrukken zij.

Artsen maken echter weinig gebruik van agenda-setting als communicatiemiddel, zo blijkt uit eerdere studies. Daarom is dit nieuwe onderzoek gericht op het inzetten van agenda-setting bij artsen in het algemeen en bij specialisten.
De onderzoekers hebben consulten geanalyseerd en in kaart gebracht hoe vaak artsen patiënten vroegen naar hun bezoekredenen, of zij hen onderbraken en zo ja, wanneer en hoe lang de onderbrekingen duurden. De onderzoekers wilden ook weten hoe middelen voor gedeelde besluitvorming (SDM) en de klinische setting de uitkomsten beïnvloedden.

Onderzoeksopzet
De onderzoekers hebben een secundaire analyse uitgevoerd op random data die waren verkregen in onderzoeken naar het effect van SDM-hulpmiddelen. Zij onderzochten een combinatie van audio- en video-opnamen van consulten van 112 patiënten en hun artsen. 61 van deze ontmoetingen vonden plaats bevonden zich in klinieken voor eerstelijnszorg en 51 waren in klinieken voor specialistische zorg.
Bij elk consult stelden de onderzoekers vast of de arts de patiënt vroeg naar het doel van het bezoek, bijvoorbeeld door een inleidende vraag te stellen, zoals: "Wat kan ik vandaag voor u doen?" Als de arts een dergelijke vraag stelde, hielden de onderzoekers bij of de arts het gesprek met de patiënt stopzette of niet.
Deze vraag werd slechts in 40 (36%) van de 112 klinische ontmoetingen gesteld. In 27 (67%) van deze 40 ontmoetingen onderbrak de artsen de patiënt met een mediane tijd van 11 seconden.
Van de 112 ontmoetingen hebben meer eerstelijns artsen (30/61) dan gespecialiseerde artsen (10/51) hun patiënten gevraagd naar hun agenda (49% versus 20%; P = 0,058), zeggen de onderzoekers.
Als een arts een patiënt om het doel van het consult vroeg, onderbrak een arts in de eerstelijnszorg zijn patiënt in 19 gevallen (63%) en een gespecialiseerde arts in 8 gevallen (80%).
Van alle consulten slaagden patiënten die niet werden onderbroken erin hun doel duidelijk te maken in een mediane tijd van 6 seconden (interkwartiel 3 - 19 seconden, bereik, 2 - 108 seconden).
De onderzoekers toonden ook aan dat het gebruik van een SDM-tool geen invloed had op het aantal consulten waarbij de agenda duidelijk werd.

Een paar seconden
Deze bevindingen tonen aan dat patiënten slechts een paar seconden hebben om de reden van hun bezoek uit te leggen. Als artsen er al naar vragen, onderbreken zij patiënten heel snel.
Belangrijk is dat de studie ook het gebrek aan verbetering in de loop van de tijd aantoont in de vraag van artsen naar de agenda's van patiënten, zeggen Ospina en collega's. In een studie van 1984, bijvoorbeeld, onderbraken artsen in een praktijk voor interne geneeskunde in de eerste lijn patiënten in 69% van de ontmoetingen, met een gemiddelde van 18 seconden tot onderbreking.

Conclusies
"De resultaten van onze studie suggereren dat er nog lang geen sprake is van patiëntgerichte zorg, aangezien er nog steeds belemmeringen voor adequate communicatie en samenwerking zijn die agenda-setting in de weg staan en leiden tot snelle onderbrekingen van het verhaal van de patiënt.", aldus Ospina en collega's.
Volgens de onderzoekers kunnen verschillende arts-gerelateerde belemmeringen bijdragen aan deze bevindingen, zoals onvoldoende tijd, burn-out of ontoereikende communicatievaardigheden. Een andere factor kan zijn dat medisch specialisten - ten onrechte - zouden kunnen aannemen dat ze de reden voor de verwijzing van een patiënt kennen.
"Verdere studies zouden de relatie tussen ergernis en patiëntervaring en -resultaten moeten onderzoeken", concluderen de auteurs.

SDM-congres
Rond het thema Shared Decision Making vindt op dinsdag 11 september een congres plaats in Bussum. Alle informatie over het programma en de sprekers vindt u op www.sdmcongres.nl

BronNaar homepage

Opleiding

ArtsenAcademy VerpleegkundeAcademy FysiotherapieAcademy LogopedieAcademy